Faculty of Veterinary Medicine

Tin khoa học công nghệ

  Tin khoa học công nghệ

  Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn là đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu và đào tạo

  Xây dựng chính sách để giảm sử dụng kháng sinh ở Việt Nam: vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá trị thuốc thú y

  Nghiên cứu phương pháp xác định vi khuẩn Bacillus thuringiensis trong một số chế phẩm vi sinh

  Nhận biết và biện pháp can thiệp bệnh do Reo virus gây ra

  Diễn biến bệnh COVID-19 và tải lượng virus SARS-CoV-2

  Vắc xin giải pháp cho chăn nuôi và phát triển bền vững ngành chăn nuôi

  Định danh vi sinh vật bằng công nghệ khối phổ protein MALDI TOF MS

  Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bắc Giang

  CHẾ TẠO THÀNH CÔNG KIT CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI VIỆT NAM