Faculty of Veterinary Medicine

Văn bản Khoa học và Công nghệ

  Văn bản Khoa học và Công nghệ

  Mẫu bổ sung thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện

  Mẫu báo cáo tổng kết đề tài trọng điểm cấp Học viện

  Quy định về quản lý đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học

  Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện

  Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050