Faculty of Veterinary Medicine

Cơ cấu tổ chức

Nội – Chẩn – Dược lý

Bộ môn Ngoại – Sản

Bộ môn ký sinh trùng thú y

Bộ môn Giải phẫu – Tổ chức- Phôi thai