Khoa Thú y nghiệm thu đề tài Việt Bỉ 2019

2020-06-22 09:36:11


Khoa Thú y nghiệm thu đề tài Việt Bỉ 2019

Ngày 19/6/2020, Khoa Thú y đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Việt Bỉ 2019 cho 4 đề tài.

Trong buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả và sản phẩm đã đạt được của đề tài. Cả 4 đề tài đều đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thuyết minh đã đăng kí, sau buổi họp Hội đồng thống nhất đồng ý cho các đề tài nghiệm thu và chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định nghiệm thu đề tài Việt Bỉ 2019

Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định nghiệm thu đề tài Việt Bỉ 2019

Các thành viên phản biện đọc nhận xét đề tài

Các thành viên phản biện đọc nhận xét đề tài

Các thành viên phản biện đọc nhận xét đề tài

Các thành viên phản biện đọc nhận xét đề tài

Hội đồng làm việc

Hội đồng làm việc