Kế hoạch giảng dạy cao học K29

2020-06-25 03:15:48


Kế hoạch giảng dạy cao học K29

Kế hoạch giảng dạy cao học k29

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
CHUYÊN NGÀNH: THÚ Y (Mã số: 8640101)
LỚP: CH29TYB
               
TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Giảng viên (chức danh, số ĐT) Số tiết Bộ môn quản lý Học kỳ dự kiến
I Phần bắt buộc 23        
1 ML 06001 Triết học  3     Lý luận chính trị và xã hội 1
2 SN 06003 Tiếng Anh 2     Ngoại ngữ 2.3
3 TY  06004 Phương pháp nghiên cứu trong thú y  2 PGS. TS. Bùi Trần Anh Đào;
PGS. TS. Trịnh Đình Thâu
20
10
  1
4 TY  06018 Bệnh lý học thú y nâng cao 2 PGS. TS. Nguyễn Hữu Nam,
GS. TS. Nguyễn Thị Lan,       
PGS. TS. Bùi Trần Anh Đào,
TS. Bùi Thị Tố Nga
10
5
10
5
Bệnh lý 1
5 TY  06006 Vệ sinh thú y 2 PGS.TS. Phạm Hồng Ngân,
TS. Nguyễn Thị Trang,
GS.TS Đậu Ngọc Hào,
TS. Đặng Thị Thanh Sơn           
10
5
10
5
Thú Y cộng đồng 1
6 TY 07019 Ký sinh trùng thú y 2 PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ,
TS. Bùi Khánh Linh  
20
10
Ký sinh trùng 2
7 TY  07021 Bệnh nội khoa gia súc 2 PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS. Chu Đức Thắng 20
10
Nội chẩn - Dược 2
8 TY  07026 Bệnh sinh sản gia súc 2 PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh,
PGS. TS. Sử Thanh Long,
TS. Nguyễn Hoài Nam
10
10
10
Ngoại Sản 3
9 TY  07025 Dịch tễ học thú y nâng cao 2 GS. TS. Nguyễn Như Thanh,
PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ,
TS.  Phan Quang Minh,
TS. Trương Hà Thái,
TS. Chu Thị Thanh Hương
10
5
5
5
5
Vi sinh vật - truyền nhiễm 3
10 MT07057 Sinh thái học ứng dụng 2 TS. Phan Thị Thúy,
TS. Nguyễn Đình Thi
15
15
   
11 KT07023 Phát triển nông thôn nâng cao 2 PGS.TS. Quyền Đình Hà (A)      
II Phần tự chọn  14        
1 CN  06005 Hóa sinh động vật nâng cao  2 PGS.TS. Đặng Thái Hải      
2 CN  06006 Sinh lý động vật nâng cao  2 PGS. TS. Nguyễn Bá Mùi,
PGS.TS. Phạm Kim Đăng,
TS. Cù Thị Thiên Thu
10
10
10
  1.2
3 TY 07028 Công nghệ sản xuất vacxin và chế phẩm sinh học 2 PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên;
PGS.TS. Lê Văn Phan;
TS. Trương Hà Thái;
TS. Nguyễn Văn Giáp
10
10
5
5
Vi sinh vật - truyền nhiễm 2
4 TY  06008 Vi khuẩn học thú y  2 PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên,
TS. Trần Thị Lan Hương,
TS. Chu Thị Thanh Hương
10
10
10
Vi sinh vật - truyền nhiễm 2
5 TY  06005 Miễn dịch học thú y nâng cao 2 PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên,
TS. Trần Thị Lan Hương,
PGS. TS. Lê Văn Phan,
TS. Trương Hà Thái
5
10
10
5
Vi sinh vật - truyền nhiễm 2
6 TY  06016 Virut học thú y  2 PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên,
PGS.TS. Lê Văn Phan;
TS. Nguyễn Văn Giáp
10
10
10
Vi sinh vật - truyền nhiễm 2
  TY  06013 Chẩn đoán bệnh gia súc  2 PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS. Chu Đức Thắng 10
20
Nội chẩn - Dược 2
8 TY  07023 Bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật  2 PGS. TS. Nguyễn Văn Thọ 30 Ký sinh trùng 3
9 TY  07022 Bệnh truyền nhiễm thú y 2 PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ;
TS. Nguyễn Văn Giáp;
PGS.TS. Nguyễn Viết Không;
PGS.TS. Tô Long Thành
5
10
10
5
Vi sinh vật - truyền nhiễm 2
10 CN07029 Sinh lý sinh sản động vật nâng cao 2 PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi,        
PGS.TS. Phạm Kim Đăng,
TS. Cù Thị Thiên Thu
10
10
10
Sinh lý - sinh hóa động vật 1
11 TY  06014 Công nghệ sinh sản vật nuôi nâng cao 2 PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh,
PGS. TS. Sử Thanh Long,
TS. Nguyễn Hoài Nam
10
10
10
Ngoại Sản 2
12 TY 07020 Ngoại khoa thú y  2  PGS.TS. Sử Thanh Long,
TS. Vũ Như Quán,
TS. Nguyễn Hoài Nam
TS. Đỗ Thị Kim Lành
10
10
5
5
Ngoại Sản 3
13 SH06005 Sinh học tế bào nâng cao 2 PGS. TS. Đồng Huy Giới,
TS. Bùi Thị Thu Hương,
TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
     
14 TY  06017 Độc chất học thú y  2 PGS. TS. Bùi Thị Tho;
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
20;
10
Nội chẩn - Dược 2
15 TY  07024 Dược lý học lâm sàng thú y 2 PGS. TS. Bùi Thị Tho
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
20
10
Nội chẩn - Dược 2
16 TY  06015 Dược lý học cổ truyền  2 PGS. TS. Bùi Thị Tho
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
20
10
Nội chẩn - Dược 2
17 TY  06007 Dược lý học thú y nâng cao 2 PGS. TS. Bùi Thị Tho
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
20;
10
Nội chẩn - Dược 1
18 TY  07027 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật nâng cao 2 PGS. TS. Phạm Hồng Ngân,
GS.TS Đậu Ngọc Hào,
PGS.TS. Phạm Kim Đăng,
TS. Hoàng Minh Sơn
10
10
5
5
Thú Y cộng đồng 2
19 TY 07029 Kiểm nghiệm thú sản 2 TS. Dương Văn Nhiệm,
TS. Nguyễn Thị Hương Giang,
PGS.TS. Lại Thị Lan Hương,
TS. Lưu Quỳnh Hương
15
05
05
05
Thú Y cộng đồng 3
III Các môn tự chọn khác          
20 CN06021 Phát triển chăn nuôi bền vững 2        
21 KQ07067 Kĩ năng lãnh đạo tổ chức 2        
22 KT07056 Kĩ năng giao tiếp và thuyết trình 2        
23 KT07037 Quản lý chương trình và dự án 2        
24 KQ06020 Kĩ năng phân tích kinh doanh 2        
25 SH07014 Vi sinh vật học MT ứng dụng 2        
IV Luận văn tốt nghiệp 9        
18 TY  07999 Luận văn thạc sĩ 9        
  Tổng 46